Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.


2020

Staat van Baten en Lasten over 2020

(bedragen in Euro’s)

BATEN

Rente obligaties

 

10.373

 

Dividenden

 

107.711

 

Gerealiseerde koerswinsten

 

--

 

Rente rekening-courant
ASR Betalingscentrum

 

                      18

 

Terugvordering giften

3

______  --

 

 

 

 

118.102

LASTEN

Giften

7

106.125

 

Algemene kosten

8

1.622

 

Waardeverminderingen financiële vaste activa

1-2

                     86.768

 

Gerealiseerde koersverliezen

 

209.426
________

 

 

Saldo baten en lasten

 

 

403.941
________

-285.839
=======

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2020

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

65

34

16

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2021 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.