Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.


Staat van Baten en Lasten over 2022
(bedragen in EURO’S)

 

 

2022

 

2021

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Rente-obligaties

 

8.810

 

10.348

 

 

Dividenden

 

60.229

 

50.362

 

 

Gerealiseerde koerswinsten

 

191.301

 

-

 

 

Rente rekening-courant
ASR Betalingscentrum

 

-
-------------

 

1
-------------

 

 

 

 

 

260.341

 

60.711

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Giften

6

111.066

 

76.683

 

 

Algemene kosten

7

1.325

 

1.659

 

 

Waardevermindering financiële vaste activa

1-2

347.760

 

4.678

 

 

Gerealiseerde koersverliezen

 

2.483
-------------

 

2.852
-------------

 

 

 

 

 

462.633
-------------

 

85.872
-------------

 

Saldo baten en lasten

 

 

-202.292
=======

 

-25.161
=======

 

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2023 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.