Modus

Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-16

BATEN

Rente obligaties

17.987

Dividenden

107.548

Gerealiseerde koerswinsten

6.993

Rente rekening courant ASR Betalingscentrum

16

 

132.544

LASTEN

Donaties

169.134

Algemene kosten

421

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

16.740

Gerealiseerde koersverliezen

-

 

186.295

Saldo baten en lasten

 

-53.751

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2016

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

80

31

10

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2017 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.