Modus

Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-15

BATEN

Rente obligaties

21.362

Dividenden

74.232

Gerealiseerde koerswinsten

360.099

Rente rekening courant ASR Betalingscentrum

8

 

498.732

LASTEN

Donaties

121.147

Algemene kosten

516

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

-

Gerealiseerde koersverliezen

2.482

 

124.145

Saldo baten en lasten

 

374.587

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2015

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

80

31

10

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2016 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.