Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-14

BATEN

Rente obligaties

30.781

Dividenden

68.867

Gerealiseerde koerswinsten

218.622

Rente rekening courant ASR Betalingscentrum

43

 

318.313

LASTEN

Donaties

110.502

Algemene kosten

3.140

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

40.926

Gerealiseerde koersverliezen

--

 

154.569

Saldo baten en lasten

 

163.745

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2014

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

58

40

20

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2015 wederom circa €100.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.