Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.

Winst- en Verliesrekening

Bedragen in euro’s

31-12-13

BATEN

Rente obligaties

43.517

Dividenden

57.989

Gerealiseerde koerswinsten

228.122

Rente

36

329.664

LASTEN

Donaties

105.615

Algemene kosten

614

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

6.939

Gerealiseerde koersverliezen

175

113.343

Saldo baten en lasten

216.321

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2013

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

56

39

13

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2014 wederom circa €100.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.