Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-12

BATEN

Rente obligaties

49.922

Dividenden

65.160

Gerealiseerde koerswinsten

3.947

Rente

31

 

119.060

LASTEN

Donaties

87.730

Algemene kosten

375

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

13.138

Gerealiseerde koersverliezen

25.478

 

126.721

Saldo baten en lasten

 

-7.661

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2012

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

56

39

13

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2013 wederom circa €100.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.